Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu został utworzony nowy kierunek studiów – „Medycyna roślin”

poniedziałek, 28 maja 2012 r.

Powołanie tego kierunku wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom, jakie stawia dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zapewnienia, że ogólne zasady integrowanej ochrony roślin zostaną wdrożone przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin do dnia 1 stycznia 2014 roku. Realizacja powyższego obowiązku wymaga przede wszystkim wyposażenia producentów rolnych w odpowiednie narzędzia, takie jak metodyki integrowanej ochrony roślin i systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, a także zapewnienia im dostępu do odpowiedniej wiedzy merytorycznej i odpowiednio wykwalifikowanej kadry doradczej. Utworzenie nowego kierunku studiów „Medycyna roślin” przyczyni się do realizacji tych ważnych zadań poprzez kształcenie specjalistów na poziomie akademickim.

Absolwent kierunku „Medycyna roślin” otrzyma wiedzę o biologii czynników chorobotwórczych, szkodników i chwastów, pozna przebieg procesów chorobowych i mechanizmy odporności u roślin. Uzyskane umiejętności pozwolą na skuteczne i bezpieczne dla środowiska ograniczanie czynników szkodliwych w produkcji roślinnej stanowiącej istotny element bezpieczeństwa żywności w łańcuchu „od pola do stołu”.

Ponadto absolwenci tego kierunku będą w szczególności przygotowani do pracy w branży produkcji roślinnej, dystrybucji środków do produkcji rolnej, doradztwa, służbach fitosanitarnych oraz ochrony środowiska.

Absolwenci będą też mieli wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej ochrony roślin, zgodnie zapisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE.

Więcej informacji o studiach i zasadach rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.