BIEŻĄCA INFORMACJA O ROLNICTWIE NA ŚWIECIE Nr 49/2011

wtorek, 6 grudnia 2011 r.

Nr 49/2011 z 6 grudnia 2011 r.

Struktura rolnictwa w Unii Europejskiej

Ostatnio opublikowano wyniki spisu rolnego przeprowadzonego w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. Stwierdzono, że w ciągu siedmiu lat (od 2003 do 2010 r.) liczba gospodarstw rolnych w Unii zmniejszyła się o 19,8%, podczas gdy powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo spadła jedynie o 1,6%. Świadczy to o tendencji do zwiększania powierzchni gospodarstw. Spadek liczby ferm zanotowano we wszystkich krajach Unii z wyjątkiem Malty i Szwecji. Największy był on w Estonii (-46,6%), Bułgarii (-44,2%) i w Polsce (-30,7%). Średnio w Unii powierzchnia jednego gospodarstwa wzrosła z 12 hektarów w 2003 r. do 14 hektarów w ubiegłym roku. Ogółem w Unii było 12053 gospodarstw rolnych. Powierzchnia użytków rolnych wyniosła 170 mln hektarów. Gospodarstwa znajdujące się w Rumunii, we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Grecji, na Węgrzech i we Francji stanowiły ponad 80% ogółu gospodarstw w Unii. W Rumunii, która przyłączyła się do Unii w 2007 r., znajdowało się 3,85 mln gospodarstw (32% ogółu gospodarstw w Unii), we Włoszech – 1,6 mln gospodarstw (13,5%), a w Polsce, zajmującej trzecie miejsce pod tym względem w Unii – 1,5 mln gospodarstw (12,5%). W Hiszpanii liczba gospodarstw wyniosła 1 mln (8,2%), w Grecji – 0,7 mln (5,9%), na Węgrzech – 0,6 mln (4,8%), a we Francji będącej największym odbiorcą funduszy ze Wspólnej Polityki Rolnej – 0,5 mln (4,3%). 75% unijnych użytków rolnych znajduje się w siedmiu krajach Wspólnoty. Są to przede wszystkim Francja (27,1 mln ha, 15,9% ogółu areału), Hiszpania (23,8 mln ha, 14,0%) i Niemcy (16,7 mln ha, 9,8%). Kolejne miejsca zajmuje Wielka Brytania (15,9 mln ha, 9,4%), Polska (14,4 mln ha, 8,5%), Rumunia (13,3 mln ha, 7,8%) i Włochy (12,9 mln ha, 7,6%). W latach 2003-2010 powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się w 18 krajach Unii. W największym stopniu spadek wystąpił na Cyprze (-24,3%), w Słowacji (-9,4%) i Austrii (-8,0%). Areał ten wzrósł natomiast w ośmiu państwach, głównie w Bułgarii (+24,7%), na Łotwie (+19,9%) i w Estonii (+18,0%).

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 26)

Dobrostan zwierząt a brytyjski import jaj

Brytyjskie związki producentów rolnych domagają się od rządu wprowadzenia jednostronnego zakazu importu jaj z krajów Unii, które nie zastosują się do wchodzących w życie w przyszłym roku zasad dotyczących utrzymania niosek w tzw. „wzbogaconych” klatkach, które lepiej spełniają reguły dobrostanu zwierząt. Przedstawiciele producentów uważają, że w przeciwnym razie rolnicy, którzy nie ponieśli kosztów związanych z wprowadzeniem nowych zasad znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji. John Dalli, Europejski Komisarz ds. Zdrowia i Konsumentów, wymienił 12 krajów – w tym Francję, Włochy i Hiszpanię – w których wprowadzanie nowych zasad jest opóźnione.

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 26)

Można jeść surowe kiełki

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Autority) zmieniła dotychczasowe zalecenie sugerujące, aby nie jeść surowych kiełków oraz skiełkowanych nasion, a także skiełkowywać je w domu. Zalecenie to zostało wydane w związku z licznymi zatruciami E. coli latem głównie w Niemczech i Francji. Eksperci z Agencji ocenili, że obecnie z rynku zostały już wycofane wszystkie produkty stwarzające zagrożenie, a szczególnie nasiona kozieradki pochodzące z Egiptu.

(Agra Europe 2011, nr 2484, s. 5)

Miód z pyłkiem roślin transgenicznych

European Court of Justice ustalił, że miód zawierający pyłek roślin transgenicznych powinien być traktowany, jak inne produkty GMO. Rozpatrywano sprawę niemieckiego pszczelarza, którego pszczoły zbierały pożytek z upraw transgenicznej kukurydzy Monsanto MON810. Produkty Monsanto można użytkować tylko w ściśle określonej liczbie artykułów żywnościowych, wśród których nie ma miodu. Tak więc miód rolnika, którego sprawę rozpatrywano nie może trafić na rynek unijny. Jednocześnie zajęto się sprawą importowanych miodów. Ponad 40% miodu na rynku unijnym jest importowane z państw trzecich. W wielu z nich powszechnie uprawia się rośliny transgeniczne. Należą do nich Chiny, Argentyna, Meksyk, Brazylia. W przypadku Argentyny, której produkty wytwarzane z roślin transgenicznych można importować do Unii Europejskiej, uznano, że miód zawierający ponad 0,9% pyłku musi być oznakowany jako produkt GMO.

(Agra Europe 2011, nr 2484, s. 8)

Węgierska produkcja rolna

Wartość produkcji rolnej na Węgrzech w 2010 r. wyniosła 6,1 mld euro i była o 10,1% większa niż rok wcześniej.

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 26)