Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne w rolnictwie

Informacja o kredytach preferencyjnych udzielanych od 26 lutego 2009r.

Kredyty preferencyjne od 26 lutego 2009r. mogą być udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121).
Agencja zawarła umowy o współpracy z:

1) Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.,
2) Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,
3) Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.,
4) SGB Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A.,
5) ING Bankiem Śląskim S.A.,
6) Bankiem BPH S.A.,
7) Bankiem Zachodnim WBK S.A.,
8) Bankiem Pekao S.A.

Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (linia nKL01 i linia nKL02)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Uruchomienie linii kredytowej następuje za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek właściwego wojewody ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania strat przez Komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia skutków ww. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jednak nie później niż

- 3 miesiące od wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin,

- 3 miesiące od ustąpienia wody w przypadku powodzi umożliwiającego wejście komisji na pola i rozpoczęcie szacowania szkód w uprawach, zwierzętach i maszynach i 12 miesięcy od ustąpienia wody w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach i drzewach.

Natomiast w przypadku szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych i ujemnych skutków przezimowania powinny one zostać oszacowane po ruszeniu wegetacji, jednak nie później niż do końca lipca.

W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:

  • do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
  • do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Kwota inwestycyjnego kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Kwota obrotowego kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć kosztów (nakładów) niezbędnych na wznowienie produkcji oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, co oznacza, że 100% nakładów może być finansowanych kredytem. Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania co najmniej 50% poniesionych wydatków z kredytu w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody.

Kredyt może zostać udzielony na okres:

  • 4 lat w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL02)
  • 5 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne i choinek ,
  • 8 lat w przypadku pozostałych nakładów inwestycyjnych.

Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kredytu inwestycyjnego na wznowienie produkcji i czteroletniej karencji w spłacie kredytu obrotowego na wznowienie produkcji. Ponadto w okresie objętym umową kredytu bank może:

1) w przypadku kredytów inwestycyjnych (linia nKL01):

a) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

b) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji i nie przekroczenia kwoty pomocy, wyliczonej w umowie kredytu,

2) kredytów obrotowych (linia nKL02) - stosować karencję lub prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, przy czym okres stosowania przez Agencję dopłat nie może przekroczyć 4 lat.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki, płacone są przez:

1) kredytobiorcę – w wysokości 1,5% w skali roku jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych od co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,

2) Agencję – w pozostałej części.

W przypadku braku ww. ubezpieczenia oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję do oprocentowania kredytów dla kredytobiorców posiadających ww. ubezpieczenie.

Kwota pomocy, w formie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, nie może przekroczyć

1) w przypadku kredytów inwestycyjnych (linia nKL01) - 80% lub 90% wartości odtworzeniowej środków trwałych, jeżeli gospodarstwo położone jest na:

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach o ochronie przyrody,

2) w przypadku kredytów obrotowych (linia nKL02) - 80% lub 90% kwoty obniżenia dochodu, jeżeli gospodarstwo położone jest na:

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach o ochronie przyrody.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, która może zostać wykorzystana w okresie kredytowania, ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu i wskazana w umowie kredytowej. Przy obliczaniu maksymalnej kwoty dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji uwzględnia się następujące parametry:

- stopę redyskontową weksli określoną przez Radę Polityki Pieniężnej , obowiązującą na dzień udzielenia kredytu,

- długość okresu kredytowania,

- harmonogram spłaty kredytu,

- łączną maksymalną wysokość pomocy (80% lub 90% kwoty udzielonego kredytu na wznowienie produkcji),

- stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym, wyznaczaną zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 str. 6) poprzez dodanie stu punktów bazowych do stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską.

Jednocześnie ustalając wysokość pomocy należy uwzględnić kwotę kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód, kwotę wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia tych szkód oraz kwotę kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód.

O powyższe kredyty mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Procedura ubiegania się o kredyt obejmuje:

1) pobranie przez poszkodowanego producenta rolnego z banku formularza wniosku o kredyt,

2) uzyskanie opinii wojewody dotyczącej w szczególności zakresu i wysokości doznanych szkód, których oszacowania dokonała komisja powołana przez wojewodę,

3) złożenie wniosku o kredyt w banku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

WZORY PROTOKOŁÓW z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę