Termin publikacji zaproszenia do składania propozycji programów promocyjnych z udziałem środków unijnych

piątek, 30 grudnia 2016 r.

Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznacza na programy informacyjne i promocyjne złożone przez wszystkie państwa członkowskie 133 mln EUR.

Zaproszenie do składania propozycji współfinansowania programów promocyjnych, w tym prostych i multi, Komisja Europejska planuje opublikować w połowie stycznia 2017 r. 

Po środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich będą mogły się ubiegać organizacje branżowe lub międzybranżowe, reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.