Pomoc publiczna w rolnictwie

niedziela, 22 lutego 2009 r.

Komunikat

Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 137/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr XA229/2009 i jest dostępny na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_range_xa2009.html
W związku z powyższym formy pomocy przewidziane w ww. programie nr XA229/2009 mogą być udzielane jako pomoc zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3).

Więcej informacji na temat pomocy publicznej w rolnictwie