Podsumowanie konsultacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

środa, 9 marca 2011 r.

09.03.2011 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r., Nr 84 poz. 712 j.t.) w okresie od 17 grudnia 2010 r. do 21 stycznia 2011r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Jednocześnie dokument został przekazany do konsultacji międzyresortowych.

W ramach konsultacji społecznych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło szereg uwag i opinii dotyczących treści zawartych w strategii. W procesie konsultacji udział wzięły różne grupy społeczne, w tym m.in.: Związek Banków Polskich, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krajowa Rada Spółdzielcza Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Rada Gospodarki Żywnościowej, Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, osoby prywatne (w tym m.in. osoby reprezentujące lokalne inicjatywy społeczne, ośrodki akademickie), Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Agro Think-Tank, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Inspekcja Weterynaryjna, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Z analizy nadesłanych opinii wynika, że główne zasady opisane w strategii spotykają się z akceptacją i zrozumieniem zdecydowanej większości uczestników konsultacji. Dotyczy to w szczególności: wyników diagnozy, układu celów, priorytetów i kierunków interwencji oraz koncepcji wielofunkcyjności obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.

Najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły aktualizacji danych statystycznych prezentowanych w dokumencie, uzupełnienia dokumentu o pozostałe części, które zostały jedynie zasygnalizowane w dokumencie przekazanym do konsultacji (chodzi głównie o budżet strategii oraz opis instrumentów realizacyjnych) oraz zweryfikowania aktualności analizy krzyżowej dotyczącej powiązań między dziewięcioma zintegrowanymi strategiami rozwoju, tworzonymi w ramach Planu uporządkowania strategii. W części przesłanych opinii zostały również zaproponowane rozwiązania służące realizacji wybranych kierunków interwencji, co zostało wykorzystane podczas projektowania opisu celów zawartych w obecnej wersji dokumentu. Niektórzy przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego przedstawiali ponadto propozycje katalogu działań implementacyjnych lub też kierunków interwencji, które w ich opinii powinny być wdrażane regionalnie przez samorządy.

Zestawienie uwag i opinii nadesłanych w ramach konsultacji (17 grudnia 2010 r. do 21 stycznia 2011 r.) projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 317,64 kB)