Skierowanie na Radę Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

1 października br. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22). Przedmiotowe regulacje wprowadzają drugi dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem.

Fot. Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk oraz uczniowie nargodzeni w konkursie fotograficznym
Dożynki Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Pułtusku

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w uroczystościach dożynkowych, organizowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie i Gołotczyźnie, które odbywały się pod nazwą „Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD - uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”.

Konsultacje - „Uzupełnienie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do zapoznania się z projektem uzupełnienia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz uzupełnionym projektem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zamieszczanymi na stronie internetowej MRiRW oraz wyłożonymi do wglądu w Departamencie Rybołówstwa MRiRW w Warszawie, przy ul. Wspólnej 30, pok. 527, w godz. 8:15 – 16:15.

pozostałe informacje