IV posiedzenie KM PROW 2014-2020 z 13.01.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 13 stycznia 2016 r.

Uchwały KM PROW 2014-2020 podjęte podczas IV posiedzenia w dniu 13 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 53 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, typu operacji - Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 52 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 51 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw, poddziałania 2.3 -Wsparcie dla szkolenia doradców, typu operacji - Wsparcie na szkolenia doradców, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 50 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw, poddziałania 2.1 -Wsparcie korzystania z usług doradczych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 49 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Uchwała Nr 48 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w rozdziale 15 Warunki dotyczące wdrażania Programu, w podrozdziale 15.1 Wyznaczenie przez państwo członkowskie wszystkich instytucji, o których mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, oraz krótki opis struktury zarządzania i kontroli wymaganej na podstawie art. 55 ust. 3 ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz rozwiązań, o których mowa w art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w pkt 15.1.2.1 Struktura zarządzania i kontroli.

Uchwała Nr 47 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zmian programu w działaniu „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.