Współpraca.Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na Recz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

Współpraca w ramach grup EPI

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie dotyczy funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu
w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Beneficjent

Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii wymienionych w pkt. A.

 1. Kategorie podmiotów:
 • rolnicy lub grupy rolników;
 • posiadacze lasów;
 • naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)),
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty doradcze.

Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami.  

     B. Członkami grupy operacyjnej mogą być także:

 • konsumenci i ich organizacje;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych, związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji.

Poziom pomocy wynosi 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji.

Jeżeli operacja obejmuje inwestycje należące swym zakresem do jednego z działań lub poddziałań wymienionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1305/2013 poziom pomocy stosowany dla tej części operacji określa się zgodnie z wymienionym  Rozporządzeniem.

Koszty ogólne są proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości operacji i mogą stanowić maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Wsparcie operacji związanych z funkcjonowaniem grup operacyjnych EPI oraz realizacji operacji przez grupę operacyjną EPI udzielane jest w okresie maksymalnie 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej EPI może ulec wydłużeniu.

Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi  10 000 000 zł.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty ogólne operacji, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013,
 • koszty funkcjonowania  grupy operacyjnej EPI, w tym:
  • aktywizacji potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu osiągnięcia wykonalności projektu (działania informacyjne, pozyskiwanie partnerów projektu),
  • funkcjonowania grupy operacyjnej,
  • opracowania planu operacyjnego grupy, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności i innych dokumentów - związanych z przygotowaniem operacji,
  • upowszechnienia wyników realizacji operacji,
 • koszty badań stosowanych i prac rozwojowych – niezbędne do wdrożenia nowego rozwiązania i niebędące dominującą pozycją kosztów operacji,
 • koszty bezpośrednie (inwestycyjne) operacji związane z realizacją planu biznesowego opartego na planie operacyjnym grupy operacyjnej EPI, w tym testowania.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków ogłaszane są przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji lub można przesłać  drogą pocztową.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Wspolpraca

Wzory wniosków

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

Najczęściej zadawane pytania

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl