Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

W ramach tego poddziałania przewiduje się realizację dwóch rodzajów operacji skierowanych do różnych grup beneficjentów. Pomoc w ramach ww. instrumentu jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny oraz na inwestycje ograniczające możliwość rozszerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Beneficjent

Spółka wodna, działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której w większości są rolnicy, lub związki takich spółek.

Rolnicy prowadzący działalność rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji  do 80%  kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 10 tys. zł.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 500 tys. zł. w przypadku spółek wodnych oraz 100 tys. zł w przypadku rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawcy

Pomoc  przyznaje się  spółce wodnej, która utworzona została do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

 • ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią;
 • melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Pomoc przyznaje się rolnikom prowadzącym działalność rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF, jeżeli stado liczy co najmniej 300 świń.

Pomoc  jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu deadweight).

Koszty kwalifikowalne mogą obejmować:

 • koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, do wartości rynkowej majątku (spółki wodne lub ich związki),
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów 
   i licencji dotyczących sprzętu, o którym mowa powyżej (spółki wodne lub ich związki),
 • koszty ogrodzenia lub niecek do dezynfekcji (w przypadku rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF).

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Nabór wniosków

Informacja będzie dostępna po zakończeniu prac legislacyjnych.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020 

Legislacja

W trakcie opracowywania.

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn. – pt. w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl