Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Pomoc jest udzielana na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, z wyłączeniem budynków lub budowli wchodzących w skład gospodarstwa, co do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pomoc może zostać przyznana na odtworzenie tylko tych składników majątku gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu bądź zniszczeniu.

Beneficjent

Rolnik.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji  do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta i na gospodarstwo w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 tys. zł. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawcy

Pomoc  przyznaje się, jeżeli:

 • wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwane dalej „gospodarstwem";
 • w gospodarstwie prowadzona jest zarobkowa działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
 • w gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej lub działań podjętych zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia lub  powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolnego.

Pomoc jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie i nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu deadweight).

Nie udziela się wsparcia z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej lub katastrofy.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (biuro powiatowe Agencji przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji), znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Wsparcie-inwestycji-w-odtwarzanie-gruntow-rolnych-i-przywracanie-potencjalu-produkcji-rolnej-zniszczonego-w-wyniku-klesk-zywiolowych-w-tym-chorob-zwierzat-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof 

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn. – pt. w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl