Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw. Wsparcie korzystania z usług doradczych

Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Legislacja.
 6. Najczęściej zadawane pytania.
 7. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie będzie udzielane na świadczenie usług doradczych (porad) dla właścicieli lasów lub grupy właścicieli lasów.

Zakres porady musi obejmować co najmniej odpowiednie obowiązki w ramach następujących obszarów:

 • ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, wynikające z dyrektywy 92/43/EWG,
 • ochrony dzikiego ptactwa, wynikające z dyrektywy 2009/147/WE,
 • wynikające z dyrektywy 2000/60/WE Ramy działania Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej.

Usługa doradcza może obejmować także kwestie związane z wynikiem gospodarczym i wynikami w zakresie oddziaływania na środowisko gospodarstwa leśnego.

Beneficjent

 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze;
 • prywatne podmioty doradcze;
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Forma wsparcia

Pomoc będzie przyznawana na realizację usługi doradczej powiązanej z co najmniej jednym unijnym priorytetem i będzie obejmować co najmniej odpowiednie obowiązki w ramach obszarów, o których mowa w opisie rodzaju operacji.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność doradczą;
 • dysponuje odpowiednią liczbą doradców, umożliwiającą realizację usług doradczych objętych operacją, przy czym doradcy ci są wpisani na listę doradców prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego;
 • posiada odpowiednie warunki techniczne, pozwalające na wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług doradczych objętych operacją;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych;
 • przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ramowy program doradczy, zawierający pakiet usług doradczych oferowanych przez beneficjenta i stanowiący podstawę do opracowania kompleksowych programów doradczych dla ostatecznych odbiorców;
 • zapewni, że w tym samym czasie gospodarstwo nie będzie objęte więcej niż jednym programem doradczym.

Beneficjenci poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” zostaną wyłonieni w trybie przetargów nieograniczonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Przetargi te będą ogłaszane na poziomie grup powiatów bądź powiatu.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020)

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Uslugi-doradcze-uslugi-z-zakresu-zarzadzania-gospodarstwem-rolnym-i-uslugi-z-zakresu-zastepstw

Najczęściej zadawane pytania

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-2-uslugi-doradcze-uslugi-z-zakresu-zarzadzania-gospodarstwem-i-uslugi-z-zakresu-zastepstw.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Centrala

ul. Poleczki 33
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl