Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw. Wsparcie korzystania z usług doradczych

Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Legislacja.
 6. Najczęściej zadawane pytania.
 7. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie będzie udzielane na świadczenie usług doradczych (porad) dla rolników lub grupy rolników. Zakres porady musi obejmować co najmniej jeden z następujących elementów:

 • zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
 • praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska;
 • działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości;
 • wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
 • normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem rolnym;
 • szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.

Porada dla rolników i grup rolników może obejmować także inne kwestie, w szczególności dotyczące:

 • łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej i ochrony wody;
 • wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym aspektów dotyczących konkurencyjności (np. krótkie łańcuchy dostaw, rolnictwo ekologiczne, aspekty zdrowotne chowu zwierząt);
 • innych zagadnień, wynikających z potrzeb gospodarstwa rolnego ostatecznego odbiorcy.

Beneficjent

 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolnicze;
 • prywatne podmioty doradcze;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Forma wsparcia

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż:

 • równowartość 1 500 euro za opracowanie i realizację 3-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,
 • równowartość 1 050 euro za opracowanie i realizację 2-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników.

Rolnik może dwukrotnie skorzystać z usługi doradczej w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana jeśli :

 • usługa doradcza będzie powiązana z co najmniej jednym unijnym priorytetem i z co najmniej jednym zagadnieniem, o których mowa w opisie rodzaju operacji.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność doradczą;
 • dysponuje odpowiednią liczbą doradców, umożliwiającą realizację usług doradczych objętych operacją, przy czym doradcy ci są wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego;
 • posiada odpowiednie warunki techniczne, pozwalające na wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług doradczych objętych operacją;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych,
 • przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ramowy program doradczy, zawierający pakiet usług doradczych oferowanych przez beneficjenta i stanowiący podstawę do opracowania kompleksowych programów doradczych dla ostatecznych odbiorców;
 • zapewni, że w tym samym czasie gospodarstwo nie będzie objęte więcej niż jednym programem doradczym.

Beneficjenci poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” zostaną wyłonieni w trybie przetargów nieograniczonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Przetargi te będą ogłaszane na poziomie grup powiatów bądź powiatu.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020)

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Uslugi-doradcze-uslugi-z-zakresu-zarzadzania-gospodarstwem-rolnym-i-uslugi-z-zakresu-zastepstw

Najczęściej zadawane pytania

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-2-uslugi-doradcze-uslugi-z-zakresu-zarzadzania-gospodarstwem-i-uslugi-z-zakresu-zastepstw.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl