Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Tworzenie się grup i organizacji producentów stanowi odpowiedź na rosnące wymogi odbiorców surowców rolnych i ma szczególne znaczenie w Polsce jako kraju o silnym rozdrobnieniu agrarnym. Z punktu widzenia producentów rolnych, udział w grupie producentów oznacza stabilizację zbytu produktów, zwiększenie opłacalności produkcji. Wsparcie realizowane w ramach instrumentu „Tworzenie grup i organizacji producentów” dotyczy zapewnienia pomocy finansowej nowoutworzonym grupom producentów rolnych, w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania na rynku.

Beneficjent

Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną po dniu 1 stycznia 2014 r. , działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności, w tym powinny wykonywać swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Forma wsparcia

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy następujących po dniu uznania.

Wsparcie wynosi:

 • w pierwszym roku – 10% przychodu netto grupy,
 • w drugim roku – 8% przychodu netto grupy,
 • w trzecim roku – 6% przychodu netto grupy,
 • w czwartym roku – 5% przychodu netto grupy,
 • w piątym roku – 4% przychodu netto grupy.

Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki:

 • grupa producentów rolnycg została uznana na poziomie kraju na podstawie planu biznesowego;
 • łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;
 • przedłoży plan biznesowy i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

 Biznesplan zawiera w szczególności:

1) informacje podstawowe o grupie, takie jak np. nazwa, adres, forma prawna, wskazanie członków i wielkości produkcji każdego z nich;

2) cele, spójną koncepcję oraz etapy rozwoju grupy, w oparciu o cele dla których udzielane jest wsparcie tj.:

 • dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy są członkami takich grup,
 • wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,
 • ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności, oraz
 • innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

3) opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, w tym m.in. informacje nt. zasobów poszczególnych gospodarstw będących w posiadaniu członków grupy oraz struktury organizacyjnej i wielkości produkcji;

4) opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju grupy, w tym inwestycji;

5) informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa;

6) informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy.

 Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup producentów rolnych w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali Agencji i oddziałów regionalnych Agencji.

Wniosek o przyznanie pomocy grupa składa do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy lub można wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Tworzenie-grup-i-organizacji-producentow 

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl