Transfer wiedzy i działalność informacyjna. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

W ramach tego poddziałania realizowane są operacje służące upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom  praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane
i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub w przetwórstwie rolno-spożywczym. Projekty mogą dotyczyć w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z  ochroną środowiska i  klimatem, w tym OZE.

Poddziałanie realizowane jest poprzez demonstracje, tj. praktyczne sesje szkoleniowe.

Beneficjent

 • jednostki naukowe i uczelnie;
 • publiczne podmioty doradcze (CDR, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze),
 • JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
 • inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych operacji oraz finansowania ryczałtowego określonego przez zastosowanie wartości procentowej
w odniesieniu do pośrednich kosztów kwalifikowalnych.

Poziom pomocy finansowej wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty bezpośrednio związane z organizacją i przeprowadzeniem demonstracji;
 • koszty pośrednie związane z organizacją i przeprowadzeniem demonstracji.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;
 • dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną;
 • posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres  trwania operacji;
 • zapewni odpowiednią bazę dydaktyczno-lokalową do prowadzenia demonstracji.

Wybór beneficjentów w ramach tego poddziałania będzie następował w drodze konkursów ogłaszanych na przygotowanie i realizację operacji szkoleniowych, tj. praktycznej sesji szkoleniowej z uwzględnieniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

Szczegółowe zasady konkursów ustalane będą w zależności od ich celu / tematyki / grupy docelowej uczestników. Kryteria wyboru będą dostosowane do danego konkursu i będą obejmować m.in. kryteria jakościowe i cenę.

Nabór wniosków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ogłosi konkurs i poda informację o tym konkursie do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARiMR.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020)

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Transfer-wiedzy-i-dzialalnosc-informacyjna

Wzory wniosków

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-1-transfer-wiedzy-i-dzialalnosc-informacyjna.html

Najczęściej zadawane pytania

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-1-transfer-wiedzy-i-dzialalnosc-informacyjna.htm

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl