Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.

Celem instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności  na obszarach wiejskich w następujących obszarach:

 • obszar A - operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Beneficjent

Osoba fizyczna.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę premii.

Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach:

 • pierwsza rata pomocy w wysokości 80 000 zł (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • druga rata pomocy w wysokości 20 000 zł (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” PROW 2014-2020 lub spełnia następujące warunki:

 • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro – bez uwzględnienia produkcji trzody chlewnej, w przypadku operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
 • nie prowadził działalności gospodarczej co najmniej od 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca  położone jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Biznesplan powinien zakładać, że:

 • miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się  w miejscowości, należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
 • nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013,
 • „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu oraz prowadzenia zarejestrowanej działalności przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Beneficjent zarejestruje pozarolniczą działalność gospodarczą w odpowiednim rejestrze lub systemie.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia tej działalności oraz podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem.

Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo można przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej 

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl