Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Beneficjent

Gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach tego poddziałania i operacji typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej.

W ramach danej operacji suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • · realizowana jest w miejscowości, należącej do:

-  gminy wiejskiej lub

-  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

-  gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • · będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
  • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
  • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
  • · spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
  • · realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy, lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
  • · realizowana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę;
  • · dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.

Nabór wniosków

Terminy uzależnione od samorządów województw, które ogłaszają nabory (po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego).

Link do harmonogramu naborów wniosków:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich

Wzory wniosków

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51