Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozwijaniem podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Beneficjent

Gmina, powiat lub ich związki.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu nowych urządzeń , materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • będzie realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;
 • będzie ogólnodostępna;
 •  
 • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
 • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
 • dla planowanej operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres realizacji oraz co najmniej przez okres trwałości operacji.

 Nabór wniosków

Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w urzędach marszałkowskich albo w samorządowych jednostkach, w terminach określonych w ogłoszeniu.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich

Wzory wniosków

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51