Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

Beneficjent

Gmina, powiat lub ich związki.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do:
  • - gminy wiejskiej lub
  • - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • - gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
 • ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.

 Nabór wniosków

Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w urzędach marszałkowskich albo w samorządowych jednostkach, w terminach określonych w ogłoszeniu.

 Link do harmonogramu naborów wniosków:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

 Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich 

Wzory wniosków

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51