Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres  wsparcia

Pomoc mogą uzyskać rolnicy, prowadzący działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). Zasięg geograficzny inwestycji w ramach tego typu operacji ograniczony został  dotychczas wyłącznie do obszarów, które w 2012 roku po raz pierwszy zostały wyznaczone jako OSN. Dla tych obszarów zostały wprowadzone, w drodze aktów prawa miejscowego, programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, których okres realizacji został wyznaczony na lata 2012-2016.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w programach działań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych.  

Beneficjent

Rolnik.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.

 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych beneficjentów.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.:

 • koszty budowy, przebudowy lub zakupu urządzeń do gromadzenia 
   i przechowywania nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych;
 • koszty zakupu urządzeń do aplikowania nawozów naturalnych;
 • koszty ogólne.

Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których zgodnie z art.18  ustawy o nawozach i nawożeniu wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa prowadzące chów  lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym, na stronie internetowej ARiMR oraz w siedzibie oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo można przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

  Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-OSN 

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl