Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie skierowane jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Pomoc jest przeznaczona na realizację inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych.

Beneficjent

Rolnik.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych beneficjentów

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym że limit ten na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie wynosi 200 tys. zł.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a także budowy budynków inwentarskich lub budowli wykorzystywanych w produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.

Pomoc jest przyznawana na operację, polegającą na realizacji inwestycji, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, pod warunkiem, iż  inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie będzie sprzeczna z działaniami ustalonymi w planach zadań ochronnych lub planach ochrony ustanowionych dla obszaru Natura 2000.

Nabór wniosków

Informacja będzie dostępna po zakończeniu prac legislacyjnych.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020 

Legislacja

W trakcie opracowywania.

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl