Działanie zalesieniowe

Działanie Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Podstawą do wdrażania tego działania jest Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349), na podstawie której  wdrożono przepisy szczegółowe tj. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 655).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pomoc w ramach działania udzielana będzie w formie:

  1. Wsparcia na zalesienie stanowiącego jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia,
  2. Premii pielęgnacyjnej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,
  3. Premii zalesieniowej stanowiącej zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Pomoc w ramach działania zalesieniowego będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha w całym okresie programowania.

Beneficjenci

Rolnicy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.) oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana beneficjentowi, jeżeli:

- został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

- zobowiązał się do wykonania zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia, pielęgnacji wykonanego zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną oraz utrzymania wykonanego zalesienia,

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do gruntów:

- wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych),

- przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,

- o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem,

- położonych poza:

  • obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[1]), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,
  • obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Pomoc na zalesianie jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który zawiera m.in. informacje dotyczące:

- składu gatunkowego zalesień,

- metody sadzenia,

- określenia terminu i kolejności sadzenia,

- odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby),

- warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek,

- liczby sadzonek na hektar,

- liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia oraz

- formy zmieszania gatunków drzew i krzewów.

WAŻNE!

Nową kwestią w okresie programowania 2014-2020 są kryteria wyboru operacji. Pomoc przysługiwała będzie według kolejności ustalonej przy zastosowaniu poniższych kryteriów. Wnioski, które uzyskają minimalnie 6 pkt będą mogły uzyskać pomoc.

L.p.

Kryteria wyboru operacji

Liczba punktów

1.

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody położonych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

14

2.

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją wodną określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344)

12

3.

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

10

4.

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej  12°

8

5.

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego

6

6.

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30%

4

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222.