Ważna informacja dla rolników lub zarządców korzystających z płatności w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020

piątek, 12 sierpnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że do podpisu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie w najbliższym czasie przedłożone rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z tym rozporządzeniem konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych z udziałem w tym działaniu.

Osoby które rozpoczęły realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w roku 2015 lub 2016 powinny, do dnia 30 września br., przesłać do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności rolnośrodowiskowej w części zawierającej:

  • dane rolnika lub zarządcy realizującego zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;
  • dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności rolnośrodowiskowej, i jego podpis oraz - w przypadku gdy plan ten został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta i jego podpis;
  • wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności rolnośrodowiskowej.

Informujemy, że po upływie ww. terminu ARiMR będzie zwracać się pisemnie do beneficjentów, którzy nie złożą ww. kopii dokumentów, o ich uzupełnienie.

W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarczania kopii  ww. części planu działalności rolnośrodowiskowej będzie dotyczył beneficjentów dokonujących zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartego w tym planie lub osób, które rozpoczynać będą realizację działania (w tym także rolników, którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcieliby uzyskiwać wsparcie w ramach PROW 2014 – 2020).

Analogiczne rozwiązanie, dotyczące planów działalności ekologicznej zostanie wprowadzone w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020.

Ponadto, informujemy, że ww. rozporządzenie wprowadza korzystną dla rolników zmianę podejścia do zobowiązania w ramach wariantów pakietu 7. Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Zgodnie z tym nowym podejściem zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne będzie obejmowało jedną rasę lokalną zwierząt. Tym samym rolnik, który rozpoczął realizację zobowiązania w zakresie hodowli określonej rasy lub ras zwierząt danego gatunku, w drugim roku realizacji zobowiązania będzie mógł podjąć nowe zobowiązanie w zakresie hodowli innej rasy zwierząt tego gatunku.

W przypadku rolników, którzy rozpoczęli w roku 2015 lub 2016 realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów pakietu 7., w 2017 r. będą oni mogli podjąć nowe zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach innej rasy lokalnej niż rasa zwierząt zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej lub drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.