Przekazywanie dokumentacji przyrodniczych do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

czwartek, 11 maja 2017 r.

Informujemy, że zgodnie z „Metodyką sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej i ornitologicznej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020” ekspert przyrodniczy powinien przekazać wersję elektroniczną sporządzonej dokumentacji przyrodniczej wraz z kompletem załączników graficznych i oświadczeniami do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Termin przekazania dokumentacji przyrodniczej wraz z załącznikami ustala się na dzień 31 grudnia danego roku, w którym rolnik/zarządca złoży wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. Na kopercie z przekazywaną dokumentacją przyrodniczą należy umieścić adnotację o treści: „dokumentacja przyrodnicza siedliskowa” lub „dokumentacja przyrodnicza ornitologiczna”.

Dokumentację przyrodniczą należy przesłać na adres:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Aleja Hrabska 3, Falenty
05-090 Raszyn