Komunikat w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

piątek, 18 marca 2016 r.

W dniu 15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 326).

W ramach ww. rozporządzenia wprowadzono zmiany w następujących kwestiach:

1) Deklarowanie upraw i roślin we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone – zmiana uproszczeniowa, polegająca na rezygnacji z obowiązku deklarowania we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.

Ponadto, wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za 2016 r. wypełnione według zasad obowiązujących w 2015 r. (tj. ze wskazaniem uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013) będą uznawane za wypełnione prawidłowo, mimo wprowadzenia nowego podejścia do deklarowania upraw i roślin.

2) Korzystna dla rolników zmiana, polegająca na możliwości dokonywania zmiany rośliny na inną roślinę, po terminie składania wniosków, w ramach:

a) Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone,

b) wariantu 2.1. Międzyplony,

c) wariantu 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego.

Zmiany we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej będzie można dokonać do momentu poinformowania rolnika przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach w tym wniosku. Przy czym niedopuszczalne będą zmiany polegające na zmianie rośliny zadeklarowanej już we wniosku na inną roślinę z jednoczesnym dokonaniem zmiany powierzchni uprawy tej rośliny.

3) Przekazywanie przez rolnika lub zarządcę kopii pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej - rolnik lub zarządca będzie zobowiązany do składania kopii pierwszej strony tej dokumentacji do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu, w ramach którego wnioskuje o tę płatność.

4) Korzystna dla rolników zmiana, polegająca na braku konieczności zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w przypadku zmniejszenia obszaru gruntów ornych, zadeklarowanych w pierwszym wniosku o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną, na których realizowane było zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, a do których rolnik nie wnioskował o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną.

Zmiana ta uwzględnia sytuacje kiedy rolnik przystępując do realizacji Pakietu 1. nie wnioskuje o płatność w ramach tego pakietu do wszystkich gruntów ornych. np. do gruntów dzierżawionych mimo, iż deklaruje, że realizuje na nich zobowiązanie w ramach tego pakietu.

5) Wymogi dotyczące postępowania ze skoszoną biomasą w przypadku Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz wariantu 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% - odstąpienie od możliwości pozostawienia rozdrobnionej biomasy, ponieważ wszelkie zabiegi agrotechniczne wykonywane na użytkach zielonych powinny przyczyniać się do zwiększenia ich wydajności i wartości paszowej, a pozostawienie rozdrobnionej biomasy na powierzchni runi może niekorzystnie wpływać na jej wzrost i rozwój.

6) Zmiana uproszczeniowa, polegająca na ujednoliceniu podejścia w zakresie możliwości naprzemiennego użytkowania siedliska w ramach wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

Zastosowanie jednolitego podejścia w zakresie możliwości naprzemiennego użytkowania siedliska pozwoli rolnikowi lub zarządcy na większą elastyczność w planowaniu gospodarowania, a dzięki temu zachęci do wdrażania pakietów przyrodniczych, tym samym sprzyjając ochronie siedlisk i gatunków łąkowych.

7) Dostosowanie obowiązujących przepisów w taki sposób, aby kwestia powtarzalności uchybień była stosowana jednoznacznie zgodnie z przepisami prawa unijnego, dotyczącymi stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014).