Komunikat w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW 2014-2020

środa, 17 czerwca 2015 r.

W dniu 9 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 765).

Podstawowe zmiany zawarte w rozporządzeniu wynikają z wydłużenia w 2015 r. do dnia 15 czerwca okresu, w którym rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności, w tym o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Rolnicy mają również możliwość złożenia wniosku po tym terminie, jednak nie później niż po upływie 25 dni kalendarzowych od dnia 15 czerwca (tj. w 2015 r. do dnia 10 lipca), lecz w takim przypadku już z zastosowaniem zmniejszenia płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki w złożeniu wniosku.

W związku z powyższym, wydłużono również odpowiednio (w 2015 r. do dnia 10 lipca) termin na złożenie przez rolnika lub zarządcę, podejmującego zobowiązanie w ramach pakietu 4 lub 5, następujących dokumentów:

1) informacji zawierającej wskazanie realizowanego wariantu i wymogów określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego,

2) oświadczenia eksperta przyrodniczego o przeprowadzonej inwentaryzacji siedliska i braku sprzeczności realizowanych wymogów wariantu z działaniami obligatoryjnymi określonymi w planie ochrony lub planie zadań ochronnych,

3) oświadczenia doradcy rolnośrodowiskowego w zakresie braku sprzeczności realizowanych wymogów wariantu 4.7. z działaniami obligatoryjnymi określonymi w planie ochrony lub planie zadań ochronnych.

Oznacza to, że w 2015 r. ww. dokumenty będą składane do 10 lipca, a w latach kolejnych przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.