Zmiana przepisów dotyczących działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020

środa, 27 kwietnia 2016 r.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie : Odnośnik otwierany w nowym oknie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (.pdf 520,17 kB)

Główną kwestią zawartą w ww. rozporządzeniu jest wypełnienie delegacji ustawowej w zakresie konieczności posiadania tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.  

W związku z powyższym, ww. rozporządzeniem wprowadza się obowiązek złożenia przez rolnika oświadczenia (w 2016 r. do dnia 31 sierpnia) o posiadaniu tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.

Ponadto, ww. rozporządzeniem wprowadzono zmiany uproszczeniowe w zakresie wyłączenia niektórych roślin w ramach pakietów 1. i 7. (Uprawy rolnicze) z obowiązku ich uprawy jedynie z przeznaczeniem na materiał siewny w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz złagodzenia warunków poddawania ocenie materiału siewnego.

Zgodnie z powyższym, od 2016 r. płatność ekologiczna w ramach pakietów 1. i 7. będzie przyznawana do uprawy facelii błękitnej, nostrzyka białego, łubinu białego na nasiona, łubinu wąskolistnego na nasiona, łubinu żółtego na nasiona i seradeli uprawnej na nasiona bez warunku uprawy tych roślin na materiał siewny w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Ponadto, do listy roślin w ramach ww. pakietów włączono koniczynę białoróżową na materiał siewny, lucernę chmielową (nerkowatą) na materiał siewny oraz wykę siewną na materiał siewny.

Płatność ekologiczna do roślin wskazanych jako możliwe do uprawy tylko na materiał siewny w rozumieniu przepisów o nasiennictwie będzie przyznawana, jeśli rolnik złoży do dnia 30 listopada roku, w którym wnioskuje o tę płatność, do kierownika biura powiatowego ARiMR kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej (w pierwszym roku uprawy tej rośliny).

Ponadto na listę roślin w ramach pakietu 5. i 11. (Uprawy paszowe) wpisano rzodkiew oleistą i wykę kosmatą.

Od 2016 r. będzie można również otrzymać płatność ekologiczną do wyki kosmatej, wyki siewnej oraz soczewicy jadalnej uprawianych z rośliną podporową.