Ważna informacja dla rolników korzystających z płatności w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020

piątek, 12 sierpnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie ww. rozporządzeniem, konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych
z udziałem w tym działaniu.

Osoby które rozpoczęły realizację zobowiązania ekologicznego w roku 2015 lub 2016 powinny, do dnia 30 września br., przesłać do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej w części zawierającej:

  • dane rolnika realizującego zobowiązanie ekologiczne oraz jego podpis;
  • dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej, oraz jego podpis;
  • wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej.

Informujemy, że po upływie ww. terminu ARiMR będzie zwracać się pisemnie do beneficjentów, którzy nie złożą ww. kopii dokumentów, o ich uzupełnienie.

W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarczania kopii  ww. części planu działalności ekologicznej będzie dotyczył beneficjentów dokonujących zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartego w tym planie lub osób, które rozpoczynać będą realizację działania (w tym także rolników, którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcieliby uzyskiwać wsparcie w ramach PROW 2014 – 2020).

Analogiczne rozwiązanie, dotyczące planów działalności rolnośrodowiskowej, zostanie wprowadzone w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020.

Ponadto, informujemy, że w odpowiedzi na sygnały docierające ze strony rolników ekologicznych, doradców i organizacji ekologicznych, ww. rozporządzenie wprowadza korzystną dla rolników zmianę.

Mianowicie, możliwym będzie zaprzestanie uprawy krzewów w ramach wariantów sadowniczych, po przeprowadzeniu zbioru w ostatnim roku realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego. Jednakże w takim przypadku, do końca realizacji tego zobowiązania, na gruncie, na którym były uprawiane krzewy muszą zostać zachowane warunki określone w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Ponadto, rolnik będzie musiał zawiadomić ARiMR o zamiarze zaprzestania tej uprawy uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.