Komunikat w sprawie zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych w 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 i kontynuowanych od roku 2015 jako zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązania ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

środa, 29 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z dokumentem programowym PROW 2014-2020 oraz zgodnie z:

- § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415) lub

-  § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 370),

beneficjenci, którzy realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe od 15 marca 2014 roku, mogą od 2015 roku kontynuować podjęte zobowiązanie, w zakresie analogicznych pakietów/wariantów, jako:

- zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub

- zobowiązanie ekologiczne,

o ile spełniają warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub ekologicznej określone we wskazanych powyżej rozporządzeniach i realizują to zobowiązanie na tym samym obszarze, na którym było dotychczas realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tych pakietów.

Oznacza to, że:

  1. Od 2015 roku beneficjenci ci realizują pakiety zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub działania Rolnictwo ekologiczne, co wiąże się z koniecznością sporządzenia nowego planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej na okres 4 lat (tzn. na formularzu planu dla Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne).
  2. Nie jest wymagana ponowna inwentaryzacja przyrodnicza a dokumentacje przyrodnicze wykonane w roku 2014 zachowują ważność. Należy natomiast sporządzić nowy plan działalności rolnośrodowiskowej na lata 2015-2019 (tzn. na formularzu planu dla Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego) i w tym planie, wskazać nowe (dostosowane) wymogi pakietów/wariantów przyrodniczych.

W przypadku nowej inwentaryzacji przyrodniczej i opracowania nowej dokumentacji przyrodniczej – zwrot kosztów transakcyjnych z tego tytułu nie przysługuje.

Plan musi być kompletny i aktualny oraz zgodny z informacjami przekazanymi we wniosku.