Komunikat w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

czwartek, 17 marca 2016 r.

W dniu 15 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (Dz. U. poz. 343).

W ramach ww. rozporządzenia wprowadzono zmiany w następujących kwestiach:

1) Rejestr działalności ekologicznej – zmiana zmniejszająca obciążenia administracyjne dla rolników. Rolnik ekologiczny uczestniczący w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” nie będzie już musiał prowadzić dwóch odrębnych rejestrów, tj. jednego, którego obowiązek prowadzenia wynika z przepisów rozporządzenia ekologicznego oraz drugiego na potrzeby jednostek certyfikujących.

2) Wzbogacanie materii organicznej gleby (zastosowanie nawozu zielonego):

a) w przypadku roślin bobowatych grubonasiennych i gorczycy białej uprawianych w ramach Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, rośliny te będą mogły być wykorzystywane na nawóz zielony bez konieczności spełnienia warunku wytworzenia produktu ekologicznego,

b) w przypadku wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym w ramach Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, rośliny te będą mogły być wykorzystywane na nawóz zielony (w 2-letnim okresie) bez spełnienia warunku posiadania zwierząt, tym samym zostanie wykorzystany potencjał tych roślin w zakresie wzbogacania materii organicznej gleby.

W ciągu roku rośliny przeznaczone na nawóz zielony nie będą mogły zajmować więcej niż 25% powierzchni gruntów ornych objętych zobowiązaniem. W całym 5-letnim okresie zobowiązania na działce rolnej będzie można zastosować tylko jedną z praktyk sprzyjających wzbogacaniu materii organicznej gleby.

3) Deklarowanie upraw objętych zobowiązaniem ekologicznym we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej – zmiana uproszczeniowa, zgodnie z którą, rolnik, co do zasady będzie deklarował we wniosku tylko powierzchnie działek rolnych ze wskazaniem realizowanych na tych działkach pakietów lub wariantów bez wskazywania roślin uprawnych uprawianych na danej działce

Powyższa zasada nie będzie miała zastosowania w przypadku:

a) roślin, które mogą być uprawiane jedynie na materiał siewny zgodnie z przepisami ustawy o nasiennictwie

b) roślin uprawianych w ramach praktyk sprzyjających wzbogacaniu materii organicznej gleby (na zielony nawóz),

c) roślin dwuletnich,

d) roślin sadowniczych,

e) mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi,

Ponadto, wnioski o przyznanie płatności ekologicznej za 2016 r. wypełnione według zasad obowiązujących w 2015 r. (tj. ze wskazaniem rośliny uprawnej uprawianej na danej działce rolnej) będą uznawane za wypełnione prawidłowo, mimo wprowadzenia nowego podejścia do deklarowania działek rolnych.

4) Jeżeli we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej koniecznym będzie deklarowanie rośliny, wprowadza się korzystną dla rolników zmianę, polegającą na możliwości dokonania zmiany zadeklarowanej rośliny na inną roślinę po terminie składania wniosków, ale do momentu poinformowania rolnika przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach w tym wniosku. Przy czym niedopuszczalne będą zmiany polegające na zmianie rośliny zadeklarowanej już we wniosku na inną roślinę z jednoczesnym dokonaniem zmiany powierzchni uprawy tej rośliny.

5) Deklarowanie do płatności ekologicznej „uprawy wielogatunkowej” (w pakietach sadowniczych) - uprawa taka będzie obejmowała, co najmniej dwie rośliny w ramach tego samego wariantu lub w ramach różnych wariantów (tj. w ramach wariantów 4.1.1. i 4.2. albo w ramach wariantów 10.1.1. i 10.2.), które są uprawiane na danej działce rolnej i które zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni, co najmniej 0,1 ha.

6) Lista roślin wspieranych w ramach działania Rolnictwo ekologiczne - rozszerzenie listy roślin wspieranych w ramach pakietów 1 i 7, 2 i 5 oraz 5 i 11.

7) Produkcja materiału siewnego w ramach Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – wprowadzenie w przypadku określonych roślin warunku uprawy tych roślin jedynie zgodnie z przepisami o nasiennictwie i poddawaniu materiału siewnego pochodzącego z tych upraw ocenie na podstawie tych przepisów.

Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie:

a) świadectwa oceny laboratoryjnej materiału siewnego pochodzącego z tych upraw lub

b) informacji o dyskwalifikacji partii materiału siewnego pochodzącego z tych upraw po ocenie laboratoryjnej, wydanych na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub

c) oświadczenia o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny.

Powyższe dokumenty będą składane przez rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 listopada roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej.

8) Wymogi dotyczące Pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji:

a) odstąpienie od możliwości pozostawienia rozdrobnionej biomasy, ponieważ powierzchnie TUZ powinny stanowić główne źródło pasz objętościowych dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym, co przy racjonalnym gospodarowaniu (poprzez wypasanie zwierząt lub koszenie i zbieranie biomasy) powinno doprowadzić do maksymalnego wykorzystania powstałej biomasy,

b) wprowadzenie możliwości całorocznego wypasania danieli, jeleni szlachetnych i jeleni sika.

9) Dostosowanie obowiązujących przepisów w taki sposób, aby kwestia powtarzalności uchybień była stosowana jednoznacznie zgodnie z przepisami prawa unijnego, dotyczącymi stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014).