Komunikat w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

czwartek, 16 lipca 2015 r.

W dniu 16 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (Dz. U. poz. 983).

W rozporządzeniu wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, które były sygnalizowane przez związki i organizacje rolników ekologicznych. Wspomniane zmiany dotyczą następujących kwestii:

1) wysokości uzyskanego plonu w ramach pakietów 1 i 7 (uprawy rolnicze w okresie konwersji/po okresie konwersji), 2 i 8 (uprawy warzywne w okresie konwersji/po okresie konwersji), 3 i 9 (uprawy zielarskie w okresie konwersji/po okresie konwersji), 4 i 10 (uprawy sadownicze w okresie konwersji/po okresie konwersji), jaki musi być przeznaczony do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży;

Mając na względzie, że:

- rolnicy ekologiczni sygnalizowali problemy ze sprzedażą wytworzonych produktów ekologicznych, co może znacząco wpłynąć na spełnienie przez nich obowiązującego obecnie wymogu, tj. przeznaczenia co najmniej 80% plonu uzyskanego w ramach pakietów 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży,

- niektóre gospodarstwa stosują do skarmiania zwierząt, wybrane jednorodne gatunki zbóż np. pszenica i jęczmień (nie w mieszankach, gdyż mieszanki zbóż są w ramach pakietów paszowych), w ramach pakietów rolniczych (pakiet 1 i 7),

wprowadzono zmianę polegającą na obniżeniu z 80% do 30% udziału uzyskanego w ramach ww. pakietów plonu jaki musi być przeznaczony do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży.

2) listy roślin wspieranych w ramach pakietów 5 i 11 (uprawy paszowe na GO w okresie konwersji/po okresie konwersji);

Lista roślin wspieranych w ramach pakietu 5 i 11 została rozszerzona o jednorodne gatunki zbóż (np. pszenicę i jęczmień) zaklasyfikowane obecnie tylko do pakietów rolniczych (pakiet 1 i 7), a które są wykorzystywane do skarmiania zwierząt ziarnożernych (drób, trzoda chlewna). Lista roślin w nowym kształcie będzie obowiązywała od 2016 r.

3) w przypadku ubiegania się o płatności w ramach pakietów paszowych (pakiet 5 i 11) – wyłączenia gruntów deklarowanych do płatności w ramach pakietu 2 i 8 (uprawy warzywne w okresie konwersji/po okresie konwersji) z ogólnej powierzchni GO w ramach wszystkich realizowanych pakietów, stanowiącej podstawę do wyliczeń spełnienia warunku posiadania zwierząt w liczbie co najmniej 0,3 DJP/ha.