Działanie Rolnictwo Ekologiczne

Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.).

Działanie Rolnictwo ekologiczne jest jednym z działań PROW 2014-2020, a podstawą do wdrażania tego działania jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy (art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2) wdrożono również przepisy szczegółowe tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370 z późn. zm.), ich treść znajduje się w zakładce Legislacja.

W przypadku działania Rolnictwo ekologiczne, rolnik spełniający warunki przyznania płatności ekologicznej, podejmuje się realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego w ramach dostępnych pakietów i ich wariantów i zobowiązany jest do przestrzegania w tym okresie wymogów określonych dla tych pakietów i wariantów.

Komu może zostać przyznana płatność ekologiczna?

Płatność ekologiczna może zostać przyznana rolnikowi, aktywnemu zawodowo w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich, który:

 • posiada numer identyfikacyjny (producenta);
 • posiada co najmniej 1 ha UR;
 • realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne;
 • spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej.

Jeżeli rolnik nie spełnia ww. warunku posiadania minimalnej powierzchni UR, może spełnić ten warunek łącznie z co najmniej jednym rolnikiem ubiegającym się o płatność ekologiczną.

Warunki i wymogi przyznania płatności ekologicznej

W ramach wszystkich pakietów rolnik jest zobowiązany do prowadzenia produkcji rolnej zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 oraz do wytworzenia produktów rolnictwa ekologicznego (warunek nie dotyczy pakietów 5. i 11. oraz 6. i 12.).

W ramach pakietów 5. i 11., rolnik powinien posiadać zwierzęta gatunków tj. bydło domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, jelenie sika, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, owce, perlice lub świnie. Warunek ten uznaje się za spełniony również wtedy kiedy warunek ten spełnia małżonek rolnika, przy czym musi on wyrazić zgodę na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem zwierząt, których posiadaczem jest małżonek rolnika. Ponadto, jeżeli rolnik nie spełnia ww. warunku, to może spełnić ten warunek łącznie z co najmniej jednym rolnikiem ubiegającym się o płatność ekologiczną. Jeżeli zwierzęta, które rolnik posiada nie pozwalają mu na uzyskanie płatności ekologicznej do wszystkich gruntów z uprawami paszowymi, rolnik ten może „pożyczyć” zwierzęta od innego rolnika realizującego działanie Rolnictwo ekologiczne.

Płatność ekologiczna w ramach pakietów 5. i 11. tzn. do upraw paszowych będzie od 2018 r. przyznawana do powierzchni gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach tych pakietów zgodnie z zasadą proporcjonalności – rolnikowi zostanie zatem przyznana płatność ekologiczna do powierzchni nie większej niż iloraz liczby posiadanych przez rolnika zwierząt (w DJP) i współczynnika 0,3.

Płatność do upraw paszowych może być również przyznana kiedy rolnik nie posiada zwierząt. W takim przypadku rolnik może przeznaczyć w danym roku uprawę roślin bobowatych drobnonasiennych, traw lub ich mieszanek na nawóz zielony. W ciągu całego zobowiązania ekologicznego, na danej działce uprawa taka może być przeznaczona tylko raz na zielony nawóz, a w danym roku uprawy na zielony nawóz nie mogą zajmować więcej niż 25% gruntów ornych w ramach zobowiązania na gruntach ornych.

W ramach pakietów 6. i 12., rolnik zobligowany jest posiadać zwierzęta gatunków: bydło domowe, daniele, gęsi, jelenie szlachetne, jelenie sika, konie, kozy, króliki lub owce w obsadzie co najmniej 0,3 DJP/ha wszystkich TUZ w gospodarstwie. Warunek ten uznaje się za spełniony również wtedy kiedy warunek ten spełnia małżonek rolnika, przy czym musi on wyrazić zgodę na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem zwierząt, których posiadaczem jest małżonek rolnika. Ponadto, jeżeli rolnik nie spełnia warunku minimalnego poziomu obsady zwierząt, to może spełnić ten warunek łącznie z co najmniej jednym rolnikiem ubiegającym się o płatność ekologiczną.

W ramach pakietów 4. i 10. rolnik może otrzymać płatność ekologiczną zarówno do owocujących jak i jeszcze nieowocujących plantacji sadowniczych, które spełniają określone parametry jakościowe nasadzonych drzew i krzewów.

W ramach wariantów 10.1.1. i 10.2. rolnik jest zobowiązany do utrzymania (na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna) przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania, minimalnej obsady drzew, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat – minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar i co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.

Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne jest zobowiązany do posiadania planu działalności ekologicznej i prowadzenia rejestru działalności ekologicznej, zawierającego wykaz działań agrotechnicznych (w tym zastosowania nawozów i wykonania zbiegów przy użyciu środków ochrony roślin) oraz wykaz wypasów zwierząt (jeżeli wypas jest prowadzony).

Ponadto, rolnik nie może przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych oraz musi zachować występujące w gospodarstwie rolnym elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności ekologicznej oraz przestrzegać innych wymogów.

Rolnik zobowiązany jest również do odpowiedniego przeznaczenia zbioru.

Pakiety i warianty dostępne w ramach działania oraz stawki płatności

W ramach działania Rolnictwo ekologiczne realizowane będą następujące pakiety i warianty (w ramach tych pakietów):

Pakiety i warianty działania Rolnictwo ekologiczne oraz stawki płatności. (.pdf 58,45 kB)

Zobowiązanie ekologiczne

W ramach działania Rolnictwo ekologiczne rolnik może realizować 3 różne rodzaje zobowiązania ekologicznego, grupujące pakiety pod względem rodzaju wykorzystywanych użytków rolnych, tj.:

 1. zobowiązanie na gruntach ornych (pakiety 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9.,11. i warianty 4.1.2. i 10.1.2.);
 2. zobowiązanie w sadach (warianty 4.1.1., 4.2., 10.1.1., 10.2.);
 3. zobowiązanie na TUZ (pakiet 6. i 12.).

Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie, w tym więcej niż jedno zobowiązanie tego samego rodzaju (np. dwa zobowiązania na GO). Zobowiązania ekologiczne mogą zostać podjęte w tym samym roku pod warunkiem, że są to zobowiązania innego rodzaju. Oznacza to, że zobowiązania tego samego rodzaju nie mogą być podejmowane w tym samym roku. Wyjątkiem od tej zasady jest kontynuacja realizacji takiego samego zobowiązania innego rolnika.

Kolejne zobowiązania ekologiczne, w tym zobowiązania tego samego rodzaju, mogą być podejmowane przez rolnika w każdym następnym roku z uwzględnieniem powyższej zasady.

Wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym oraz miejsce realizacji tego zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji. Niemniej jednak, w ramach zobowiązania na gruntach ornych dopuszczalna jest zmiana uprawianych roślin, miejsca uprawy roślin, pakietów lub wariantów.

Płatność ekologiczna jest przyznawana z zastosowaniem poniższego mechanizmu degresywności w wysokości:

 • 100 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Mechanizm ten stosowany będzie w odniesieniu do łącznej powierzchni gruntów w gospodarstwie w ramach wszystkich pakietów i ich wariantów, do której przysługuje płatność ekologiczna:

 1. w wysokości 100% stawki płatności - jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje ta płatność, nie przekracza powierzchni 50 ha;
 2. w wysokości 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz w wysokości 75% do pozostałej powierzchni - jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje ta płatność, nie przekracza powierzchni 100 ha;
 3. w wysokości 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów, w wysokości 75% do powierzchni kolejnych 50 ha oraz w wysokości 60% do pozostałej powierzchni - jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje ta płatność, przekracza 100 ha.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sposób wyliczania płatności ekologicznej - przykład (.pdf 124,27 kB)