Działanie Rolnictwo Ekologiczne

Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.).

Działanie Rolnictwo ekologiczne jest jednym z działań nowego PROW 2014-2020, a podstawą do wdrażania tego działania jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349). Na podstawie tej ustawy (art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2) wdrożono również przepisy szczegółowe dotyczące wspomnianego działania, a mianowicie:

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 983),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 343),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1270)

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W przypadku działania Rolnictwo ekologiczne rolnik, spełniający warunki przyznania płatności ekologicznej, podejmuje się realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego w ramach dostępnych pakietów i ich wariantów i zobowiązany jest do przestrzegania w tym okresie wymogów określonych dla tych pakietów i wariantów.

Płatność ekologiczna będzie przyznawana z zastosowaniem poniższego mechanizmu degresywności w wysokości:

 • 100 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Mechanizm ten stosowany będzie w odniesieniu do łącznej powierzchni gruntów w gospodarstwie w ramach wszystkich pakietów i ich wariantów, do której przysługuje płatność ekologiczna.

W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu, płatność ekologiczna jest przyznawana:

1) w wysokości 100% stawki płatności ─ jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje ta płatność, nie przekracza powierzchni 50 ha;

2) w wysokości 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz w wysokości 75% do pozostałej powierzchni ─ jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje ta płatność, nie przekracza powierzchni 100 ha;

3) w wysokości 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów, w wysokości 75% do powierzchni kolejnych 50 ha oraz w wysokości 60% do pozostałej powierzchni ─ jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje ta płatność, przekracza 100 ha.

Powierzchnia w ramach danego pakietu lub wariantu, do której przysługuje płatność w określonej wysokości stawki płatności (tj. 100%, 75% i 60%) stanowi iloczyn powierzchni gruntów, za którą w ramach realizowanych pakietów lub wariantów można przyznać płatność ekologiczną z uwzględnieniem określonej wysokości stawki płatności, oraz procentowego udziału powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach danego pakietu lub wariantu, w łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów.

Sposób wyliczania tej powierzchni gruntów przedstawiono na poniższym przykładzie.

Rolnik deklaruje 70 ha gruntów w ramach Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji oraz 150 ha gruntów w ramach Wariantu 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji, co daje w sumie powierzchnię 220 ha gruntów objętą działaniem.

1. Wyliczamy współczynnik procentowy udziału poszczególnych pakietów i wariantów w łącznej powierzchni, na której są one realizowane, wynoszącej 220 ha gruntów (70 ha + 150 ha):

- pakiet 2. - 70 ha / 220 ha = 31,81818182%

- wariant 4.1.1. - 150 ha / 220 ha = 68,18181818%.

2. Ustalamy, do jakiej powierzchni gruntów przysługuje wsparcie ze 100% stawką płatności - wsparcie to będzie przysługiwało do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów objętej działaniem, tj. do limitu określonego w mechanizmie degresywności (100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 50 ha).

- pakiet 2. (50 ha x 31,81818182%) = 15,90 ha

- wariant 4.1.1. (50 ha x 68,18181818%) = 34,09 ha

Zgodnie z powyższym w przypadku:

- pakietu 2. do 15,9 ha powierzchni gruntów zostanie przyznane wsparcie ze 100% stawką płatności;

- wariantu 4.1.1. - do 34,09 ha powierzchni gruntów zostanie przyznane wsparcie ze 100% stawką płatności.

3. Ustalamy, do jakiej powierzchni gruntów przysługuje wsparcie z 75% stawką płatności - wsparcie to będzie przysługiwało do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów objętej działaniem, tj. do limitu określonego w mechanizmie degresywności (75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha).

- pakiet 2. (50 ha x 31,81818182%) = 15,90 ha

- wariant 4.1.1. (50 ha x 68,18181818%) = 34,09 ha

Zgodnie z powyższym, w przypadku:

- pakietu 2. do 15,9 ha powierzchni gruntów zostanie przyznane wsparcie z 75% stawką płatności;

- wariantu 4.1.1. do 34,09 ha powierzchni gruntów zostanie przyznane wsparcie z 75% stawką płatności.

4. Ustalamy, do jakiej powierzchni gruntów przysługuje wsparcie z 60% stawką płatności - wsparcie to będzie przysługiwało do pozostałej powierzchni objętej działaniem, tj. do limitu określonego w mechanizmie degresywności (60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha).

- pakiet 2. (70 ha - 15,90 ha – 15,90 ha) = 38,20 ha

- wariant 4.1.1. (150 ha – 34,09 ha – 34,09 ha) = 81,82 ha

Zgodnie z powyższym, w przypadku:

- pakietu 2. do 38,20 ha powierzchni gruntów zostanie przyznane wsparcie z 60% stawką płatności;

- wariantu 4.1.1. do 81,82 ha powierzchni gruntów zostanie przyznane wsparcie z 60% stawką płatności.

Komu może zostać przyznana płatność ekologiczna?

Płatność ekologiczna może zostać przyznana rolnikowi, który:

– posiada numer identyfikacyjny (producenta);
– posiada co najmniej 1 ha UR;
– realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne;
– spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej.

Jeżeli rolnik nie spełnia ww. warunku posiadania minimalnej powierzchni UR, to może spełnić ten warunek łącznie z co najmniej jednym rolnikiem ubiegającym się o płatność ekologiczną.

Pakiety i warianty dostępne w ramach działania oraz stawki płatności

W ramach działania Rolnictwo ekologiczne realizowane będą następujące pakiety i warianty (w ramach tych pakietów):

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pakiety i warianty działania Rolnictwo ekologiczne oraz stawki płatności. (.pdf 58,45 kB)

Warunki przyznania płatności ekologicznej

Warunkami przyznania płatności ekologicznej są:

 • w ramach wszystkich pakietów:
 1. Prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007;
 2. Wytworzenie produktów rolnictwa ekologicznego, a w przypadku uprawy roślin dwuletnich, wytworzenie tych produktów w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej (warunek nie dotyczy pakietów 6 i 12).
 • w ramach pakietów 5 i 11:
 1. Posiadanie przez rolnika bydła domowego, danieli, gęsi, indyków, jeleni szlachetnych, jeleni sika, kaczek, koni, kóz, królików, kur, owiec, perlic lub świń w obsadzie co najmniej:

a)    0,3 DJP/ha GO i TUZ deklarowanych we wniosku w ramach pakietów 5 i 11 oraz 6 i 12 – w przypadku zwierząt utrzymywanych zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym;
b)    0,3 DJP/ha wszystkich GO i TUZ deklarowanych we wniosku o przyznanie płatności – w przypadku pozostałych zwierząt.

Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli warunek ten spełnia małżonek rolnika, przy czym musi on wyrazić zgodę na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem zwierząt, których posiadaczem jest małżonek rolnika.

Ponadto, jeżeli rolnik nie spełnia ww. warunku minimalnego poziomu obsady zwierząt, to może spełnić ten warunek łącznie z co najmniej jednym rolnikiem ubiegającym się o płatność ekologiczną.

 • w ramach pakietów 6 i 12:
 1. Posiadanie przez rolnika bydła domowego, danieli, gęsi, jeleni szlachetnych, jeleni sika, koni, kóz, królików lub owiec w obsadzie co najmniej 0,3 DJP/ha wszystkich TUZ deklarowanych we wniosku o przyznanie płatności.

Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli warunek ten spełnia małżonek rolnika, przy czym musi on wyrazić zgodę na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem zwierząt, których posiadaczem jest małżonek rolnika.

Ponadto, jeżeli rolnik nie spełnia ww. warunku minimalnego poziomu obsady zwierząt, to może spełnić ten warunek łącznie z co najmniej jednym rolnikiem ubiegającym się o płatność ekologiczną.

 • w ramach wariantów 10.1.1. i 10.2.:
 1. Zobowiązanie się rolnika do utrzymania (na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna) przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania, minimalnej obsady drzew, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat – minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar i co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.

Informacje dotyczące wymogów w ramach pakietów działania Rolnictwo ekologiczne

Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne jest zobowiązany do posiadania planu działalności ekologicznej i prowadzenia rejestru działalności ekologicznej, zawierającego wykaz działań agrotechnicznych (w tym zastosowania nawozów i wykonania zbiegów przy użyciu środków ochrony roślin) oraz wykaz wypasów zwierząt (jeżeli wypas jest prowadzony).

Ponadto, rolnik nie może przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych oraz musi zachować elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności ekologicznej oraz przestrzegać innych wymogów, które są określone dla poszczególnych pakietów lub ich wariantów w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370).

Zobowiązanie ekologiczne

W przypadku działania Rolnictwo ekologiczne występują 3 rodzaje zobowiązania ekologicznego, grupujące pakiety pod względem rodzaju wykorzystywanych UR, tj:

1)    grunty orne (pakiety 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,11 i warianty 4.1.2. i 10.1.2.);
2)    sady (warianty 4.1.1., 4.2., 10.1.1.,10.2.);
3)    TUZ (pakiet 6 i 12).

Oznacza to, że rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie. Zobowiązania takie mogą zostać podjęte w tym samym roku lub w roku następnym.

Wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym oraz miejsce realizacji tego zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji. Niemniej jednak, w ramach zobowiązania na gruntach ornych dopuszczalna jest zmiana:

1)    uprawianych roślin;
2)    miejsca uprawy roślin;
3)    pakietów lub wariantów.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Przykładowe zmiany w zobowiązaniu ekologicznym na gruntach ornych, możliwe do dokonania w okresie 3 kolejnych lat zobowiązania. (.pdf 55,47 kB)