Zmiana przepisów dotyczących zasad przyznawania płatności ONW

piątek, 29 kwietnia 2016 r.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Wprowadzana zmiana jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) wprowadzonej ustawą z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 337),  w zakresie konieczności posiadania tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności ONW.

W związku z powyższym, ww. rozporządzeniem wprowadza się obowiązek złożenia przez rolnika (w 2016 r. do dnia 31 sierpnia) oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których ubiega się o przyznanie płatności ONW.