Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie

czwartek, 14 maja 2015 r.

W dniu 15 maja 2015 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie.

 http://www.arimr.gov.pl/komentarze-i-sprostowania-rzecznika-prasowego/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-w-sprawie-mozliwosci-sklada.html

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie został ogłoszony w związku z podpisaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 maja 2015 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 655), którego celem jest wdrożenie na poziomie krajowym płatności zalesieniowych w ramach PROW 2014-2020.

Pomoc w ramach działania zalesieniowego udzielana będzie w formie:

1. Wsparcia na zalesienie stanowiącego jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia,

2. Premii pielęgnacyjnej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych oraz ochrony wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,

3. Premii zalesieniowej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Pomoc w ramach działania zalesieniowego będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha w całym okresie programowania.

Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 13 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 655. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 25 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/655