Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiany w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
poniedziałek, 18 marca 2013 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 lutego 2013 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza jednakowe dla wszystkich beneficjentów działania reguły w zakresie sposobu liczenia okresu związania celem operacji. Dodany został przepis przejściowy, na podstawie którego okres związania celem operacji jest jednakowy dla wszystkich beneficjentów bez względu na to, czy pomoc przyznana została przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 1 września 2010 r., tj. 7 września 2010 r. czy po tym dniu. Wejście w życie rozporządzenia pozwoli zapobiec sytuacji, w której tylko niektórzy beneficjenci mieliby krótszy okres związania celem operacji.

Rozporządzenie zostało w dniu 8 marca 2013 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 328.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.