Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiany w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
piątek, 19 października 2012 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 września 2012 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem nowelizacji jest wprowadzenie dodatkowego zakresu wsparcia w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013, polegającego na tworzeniu i zapewnieniu dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Wprowadzone zmiany określają m.in.: podmioty, które mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację inwestycji z zakresu tworzenia i zapewnienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu, obszar, na którym ww. operacje mogą być realizowane, poziom i wysokość pomocy.