Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiany w działaniu ONW
piątek, 16 marca 2012 r.

14 marca 2012 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Rozporządzenie to zawiera zmiany będące wynikiem bieżących doświadczeń związanych z wdrażaniem działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jak również wynikają z konieczności dostosowania obowiązujących regulacji do nowych przepisów m.in. Ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.).

Najważniejsze zmiany to:

  • Rozszerzenie katalogu okoliczności siły wyższej i wyjątkowych okoliczności. Zmiana ta ma na celu uwzględnienie przypadków, w których nie jest wymagany zwrot płatności, na których wystąpienie beneficjent nie miał wpływu, ani których nie mógł przewidzieć w chwili podejmowania zobowiązania ONW.
  • Uproszczono przepisy poprzez wyłączenie konieczności składnia zgody na ubieganie się o pomoc przez małżonka beneficjenta w sytuacji, gdy jest współposiadaczem tego gruntu.
  • Do przepisów odnoszących się do uprawnień, obowiązków lub wymaganych oświadczeń spadkobierców dodano przepisy obejmujące swoim zakresem również zapisobiorców.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013