Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiana w działaniu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
poniedziałek, 28 listopada 2011 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 listopada 2011 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zmiana-w-dzialaniu-Odtwarzanie-potencjalu-produkcji-lesnej-zniszczonego-przez-katastrofy-oraz-wprowadzanie-instrumentow-zapobiegawczych-objetego-Programem-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-na-lata-2007-2013_640x380.jpg

Najważniejsze zmiany to:

  • Wprowadzenie kryteriów wyboru operacji, czyli nowego sposobu określania kolejności rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc w ramach działania będzie przyznawana w zależności od procentowego udziału kosztów kwalifikowalnych operacji przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa, w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o pomoc. Kolejność ta będzie ustalana przez przyznanie operacji, ujętej we wniosku o przyznanie pomocy, określonej liczby punktów. Wprowadzenie nowego sposobu określania kolejności rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy ma na celu zwiększenie udziału lasów właścicieli prywatnych w operacji realizowanej przez nadleśnictwo i preferowanie tym samym nadleśnictw, które wykażą, że w ramach realizowanych projektów planowana przez nie operacja przyczyni się do odnowienia również drzewostanów właścicieli lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa.
  • Zaktualizowanie listy nadleśnictw uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach Schematu I tego działania. Schematem tym objęte są lasy będące w zasięgu nadleśnictw, na terenie których wystąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa.
  • Złagodzenie warunków ubiegania się pomoc w przypadku Schematu I poprzez odstąpienie od uzależnienia przyznawania pomocy od zgodności planowanej operacji z planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, lub sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru. Zmiana ta jest szczególnie istotna z uwagi na coraz częściej pojawiające się w ostatnich latach katastrofy naturalne, które powodują znaczne zniszczenia zarówno w lasach będących w zarządzie nadleśnictw, jak również w lasach właścicieli prywatnych.