Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiana przepisów wykonawczych dla działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013
wtorek, 15 lipca 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30 czerwca 2014 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest wprowadzenie zmian w zakresie możliwości nabywania użytków gruntowych, niezbędnych do realizacji operacji.

Wprowadzone zmiany polegają na zmianie katalogu kosztów kwalifikowalnych operacji. Sformułowanie „koszt zakupu użytków gruntowych pod inwestycje w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji” zostaje zastąpione sformułowaniem „koszt nabycia użytków gruntowych pod inwestycje w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji”. Jest to zmiana korzystna dla beneficjentów operacji które mogą być realizowane w ramach działania, ponieważ umożliwia zaliczenie do kosztów kwalifikowalnych nie tylko kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości w drodze czynności prawa cywilnego (np. umowa kupna – sprzedaży), ale również kosztów wynikających z innych form nabycia gruntów, m.in. w drodze aktów władzy (np. wywłaszczenie).

Przepisy zmienionego rozporządzenia będą miały zastosowanie do tych wniosków o przyznanie pomocy, gdzie nie została wydana decyzja o przyznaniu pomocy.

Rozporządzenie zostało w dniu 08 lipca 2014 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 2014, poz. 905. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.