Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiana przepisów wykonawczych dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013
poniedziałek, 2 czerwca 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 maja 2014 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest uchylenie zobowiązania beneficjenta do złożenia wniosku o płatność pośrednią w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz określenie nowego terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną.

Rozporządzenie zostało w dniu 22 maja 2014 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 2014, poz. 665.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.