Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ważne terminy w zalesieniach
środa, 13 kwietnia 2011 r.

Wazne-terminy-w-zalesieniach_640x380.jpg

Wnioski o przyznanie pomocy (tzw. wnioski pierwszoroczne), w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, należy składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca.

Termin na dostarczenie do BP ARiMR oświadczenia o wykonanym zalesieniu wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt upływa 20 maja br.

Wnioski o wypłatę (tzw. wnioski kontynuacyjne) w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 można składać bezsankcyjnie od 15 marca do 16 maja br. Ostateczny termin złożenia tych wniosków upływa 10 czerwca 2011 r. z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia należna beneficjentowi kwota pomocy zostanie obniżona o 1%.

Wnioski o wypłatę (tzw. wnioski kontynuacyjne) w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych ”, objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 należy składać w terminie od 1 czerwca do 15 lipca.