Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

VAT w działaniach PROW 2007-2013
poniedziałek, 23 lutego 2009 r.

W świetle interpretacji Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13 stycznia 2009 r., dotyczącej art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w ramach działań PROW 2007-2013,
VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej
.
Jednocześnie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera stanowisko krajów członkowskich mające na celu zmianę przedmiotowego rozporządzenia zakładającą kwalifikowalność VAT, w przypadkach gdy jest on nieodzyskiwalny, niezależnie od rodzaju beneficjenta ponoszącego ten podatek.
Kwestia interpretacji ww. przepisu będzie jeszcze przedmiotem konsultacji z Komisją Europejską.
Jednocześnie, w przypadku podtrzymania przez KE stanowiska o niekwalifikowaności VAT dla ww. podmiotów, kwota pomocy będzie zmniejszona o ten podatek, a w przypadku zawarcia umów, konieczna będzie ich zmiana.