Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ogłoszenie dotyczące wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013
poniedziałek, 17 stycznia 2011 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniu 17.01.2011 roku ogłasza się procedurę wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z zaakceptowaniem przez Komisję Europejską zmian do PROW 2007-2013 dotyczących m.in. składu Komitetu Monitorującego proponuje się dokonanie wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do KM PROW 2007-2013, a także do udzielania poparcia dla zgłaszanych kandydatów są organizacje, które do dnia 26.01.2011 r. prześlą prawidłowo wypełniony formularz zgłaszający społeczno-zawodwe organizacje rolników (zał. nr 1) na adres: komitet.monitorujacy@minrol.gov.pl (w przypadku braku możliwości przesłania zeskanowanego formularza można przesłać wypełniony formularz na numer faksu: 22 623 20 51).

Lista organizacji społeczno-zawodwych rolników, które zgłosiły swój udział w wyborach do KM PROW 2007-2013 zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28.01.2011 r.

Pełna treść ogłoszenia z dnia 17.01.2011r.