Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
środa, 8 maja 2013 r.

Prezes ARiMR ogłosił informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", który będzie trwał od 23 maja 2013 r. do 13 czerwca 2013 r.

Odtwarzanie-potencjalu-produkcji-lesnej-zniszczonego-przez-katastrofy-oraz-wprowadzanie-instrumentow-zapobiegawczych_640x380.jpg

(Komunikat Prezesa ARiMR - otwórz).

Na stronie internetowej MRiRW oraz ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 658, z późn.zm).

Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2013 r., opublikowanym 30 kwietnia 2013 r. w Dz.U. poz. 521

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/521

Celem nowelizacji była aktualizacja listy nadleśnictw uprawnionych do ubiegania się o pomoc na odtwarzanie zniszczonych lasów, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych.

Ponadto, w związku ze zbliżającą się datą zakończenia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących trybu przyznawania i wypłacania pomocy w ramach tego działania.

Do najważniejszych zmian w tym zakresie, należy wprowadzenie przepisów dotyczących umożliwienia zakończenia realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie przewidzianych na to terminów, jednak w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ich upływu i nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Umożliwi to wypłatę pomocy dla beneficjentów, którzy zrealizowali inwestycje i osiągnęli cel operacji, jednak już po wyznaczonym na to terminie. Jednocześnie, w celu przyspieszenia rozpatrywania wniosków o pomoc skrócono okres, o który jest możliwe przedłużenie terminu na wykonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, z 6 do łącznie 3 miesięcy.

Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy w zakresie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy oraz dostosowuje przepisy rozporządzenia do przepisów nowej ustawy – Prawo pocztowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Informacje na temat naboru wniosków w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl - otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.