Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Od 15 marca do 15 maja 2012 r. trwa nabór wniosków o przyznanie płatności w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy"
piątek, 16 marca 2012 r.

Wnioski o przyznanie płatności w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" w kampanii 2012 należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2012 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 15 maja 2012 roku, ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2012 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

Po uzyskaniu loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR.

Dnia 15 marca 2012 r., weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Najważniejsze zmiany wprowadzonych ww. nowelizacją dotyczą m.in.:

 • Zmiany katalogu zdarzeń siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności z zamkniętego na otwarty;
 • Wyłączenia z powtarzalności sankcji - sankcji za nieutrzymywanie wymaganej liczby zwierząt w Pakiecie 7. Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 • Umożliwienia przy przeniesieniu gospodarstwa lub jego części zmniejszenia powierzchni zobowiązania rolnośrodowiskowego o maksymalnie 10% całkowitej powierzchni objętej zobowiązaniem w ramach poszczególnych wariantów;
 • Rozszerzenia listy roślin w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne o rośliny tj.: owies szorstki, krzyca, komonica błotna i trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona;
 • Możliwości całościowego lub częściowego przejścia w roku 2012 z pakietu 3 na pakiet 4 i 5;
 • Uelastycznienia poziomu sankcji za nieutrzymywanie poziomu minimalnej obsady drzew i krzewów oraz ujednolicenia poziomu tej obsady w ramach wariantów 2.9-2.12 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne dla wszystkich beneficjentów programu rolnośrodowiskowego;
 • Określenia 3 miesięcznego terminu, na złożenie wniosku o wstąpienie na miejsce wnioskodawcy do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej;
 • Możliwości przeprowadzenia na działce zabiegu wapnowania pod międzyplon ozimy albo międzyplon ścierniskowy;
 • Możliwości ustanowienia przez spadkodawcę w testamencie zapisu windykacyjnego;
 • Dostosowania jakościowo i ilościowo poziomu punktów za nieprzestrzeganie wymogów z zakresu stosowania nawozów i środków ochrony roślin do tego obowiązującego w ramach płatności bezpośrednich;
 • Doprecyzowanie warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantu 6.4 Sady tradycyjne;
 • Wyłączenie możliwości zmiany wariantów realizowanych na trwałych użytkach zielonych (warianty 2.3 i 2.4) w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w czasie trwania zobowiązania rolnośrodowiskowego.