Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nowelizacja rozporządzenia zalesieniowego PROW 2007-2013
czwartek, 21 kwietnia 2011 r.

Szanowni Beneficjenci działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nowelizacja-rozporzadzenia-zalesieniowego-PROW-2007-2013_640x380.jpg

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Najważniejsze zmiany ww. rozporządzenia to:

1) Zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia z 20 ha do 100 ha, dla jednego beneficjenta, w ramach całego okresu programowania.

Konsekwencją zmiany w tym zakresie jest określenie, iż jednym z warunków przyznania pomocy na zalesianie (powierzchni powyżej 20 ha), jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Tak więc regulacje zawarte w tym zakresie w niniejszym rozporządzeniu mają jedynie na celu zweryfikowanie przez służby ARIMR czy wymogi określone w przepisach ww. ustawy są przestrzegane w przypadku ubiegania się o pomoc na zalesienie w ramach PROW 2007-2013.

2) Możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha jeśli dany grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu musi wynosić 0,1 ha.

Ponadto nowelizacja rozporządzenia:

  • Uprościła przepisy związane z określaniem przez geodetę nachylenia gruntu przeznaczonego do zalesienia;
  • Doprecyzowała przepisy związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji następstwa prawnego;
  • Dostosowała przepisy ww. rozporządzenia do regulacji zawartych w przepisach ustawyz dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.), które mają zastosowanie również do płatności na zalesianie gruntów rolnych,

Przypominamy, iż wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy w terminie od 1 czerwca do 31 lipca.