Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków w roku 2014 w ramach działań Osi 2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW):, „Program rolnośrodowiskowy” oraz „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”
piątek, 14 marca 2014 r.

15 marca 2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działań obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 tj:

1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) - PROW 2007-2013

Nabór nowych wniosków w ramach płatności ONW w 2014 r. (od 15 marca do 15 maja), przeprowadzony zostanie według zasad obowiązujących w PROW 2007-2013, z tą różnicą, iż od roku 2014, w ramach nowo podejmowanych zobowiązań, nie będzie nałożony na rolnika obowiązek dotyczący kontynuowania przez pięć lat działalności rolniczej na danym obszarze.

2. Program rolnośrodowiskowy - PROW 2007-2013

W kampanii 2014 (nabór wniosków od 15 marca do 15 maja) możliwym będzie podejmowanie nowych zobowiązań w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007-2013.

W odniesieniu do nowych zobowiązań będą miały zastosowanie przepisy wynikające ze zmian zawartych w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W odniesieniu do zobowiązań podjętych przed rokiem 2014 będą obowiązywały zasady z PROW 2007-2013.

Dla nowych zobowiązań podejmowanych w 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Odejście od naboru na:

 • Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone,
 • Wariant 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami Natura 2000;

2. W ramach Pakietu 2. Rolnictwo Ekologiczne:

 • wprowadzenie warunku wytworzenia w gospodarstwie produktów rolnictwa ekologicznego oraz wymogu wprowadzenia do obrotu co najmniej 50% produkcji ekologicznej lub w okresie przestawiania, potwierdzonej dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym (art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008);
 • w przypadku sadów, wsparcie przysługuje wyłącznie do powierzchni, na której są uprawiane gatunki drzew w okresie owocowania i krzewów owocujących;
 • zwiększenie minimalnej obsady dla drzew i krzewów owocowych. Jednocześnie zostaną uwzględnione istniejące obsady w przypadku „starych sadów”, prowadzonych na podkładkach wegetatywnych silnie lub bardzo silnie rosnących, na poziomie 125 szt./ha;
 • wprowadzenie obowiązku utrzymania sadów przez 2 lata po zakończeniu zobowiązania;
 • w przypadku TUZ utrzymywanych ekologicznie wprowadza się obowiązek posiadania zwierząt utrzymywanych ekologicznie (tj. bydła, owiec, koni i kóz), tzn. w sposób zgodny z przepisami o rolnictwie ekologicznym – minimalna obsada 0,5 DJP/ha (analogicznie, jak obecnie).

3. Wprowadzenie degresywności i limitów powierzchniowych:

Dla pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone

- 100% stawki podstawowej za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha,

Dla pakietów: 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, (wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych, wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych, 6.4. Sady tradycyjne), Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 8. Ochrona gleb i wód:

- 100% stawki podstawowej za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha,

- 50% stawki podstawowej za powierzchnię od 10,01 do 20 ha.

Dla pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne

 • Uprawy rolnicze (warianty 2.1 i 2.2):

- 100% stawki podstawowej za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha,

- 50% stawki podstawowej za powierzchnię od 20,01 ha do 30 ha,

 • Trwałe użytki zielone (warianty 2.3 i 2.4):

- 100% stawki podstawowej za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha,

 • Uprawy warzywne (warianty 2.5 i 2.6):

- 100% stawki podstawowej za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha,

- 50% stawki podstawowej za powierzchnię od 15,01 ha do 30 ha,

 • Uprawy zielarskie (warianty 2.7 i 2.8), uprawy sadownicze (warianty 2.9-2.12):

- 100% stawki podstawowej za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha.

4. Płatność rolnośrodowiskowa do danych gruntów będzie przyznana z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.

5. W przypadku realizacji w gospodarstwie więcej niż jednego pakietu lub wariantu łączna powierzchnia działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa nie może być większa niż 20 ha albo 30 ha jeżeli wśród realizowanych pakietów lub wariantów jest realizowany wariant 2.1, 2.2, 2.5 lub 2.6 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne.

3. Płatności kontynuacyjne w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne - 2007-2013

1) Od 15 marca do 15 maja 2014 r. odbywać się będzie nabór wniosków kontynuacyjnych dla beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolnePROW 2007-2013,

2) Od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r. odbywać się będzie nabór nowych wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie - według zasad obowiązujących w PROW 2007-2013,

3) Od 1 czerwca do 15 lipca odbywać się będzie nabór wniosków kontynuacyjnych dla beneficjentów z działania Zalesienie gruntów rolnychPROW 2004-2006.