Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
poniedziałek, 12 września 2011 r.

Nabór wniosków od 26 września do 7 października 2011 r.! Do 300 000 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich. Wejdź i dowiedz się więcej!

Nabor-wnioskow-w-ramach-dzialania-Tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw_640x380.jpg

Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i złóż wniosek o przyznanie pomocy!

Pomoc dla zlokalizowanych na obszarach wiejskich, tworzących się albo rozwijających się mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie mniejsze niż 10 osób i obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 2 mln euro).

Rodzaje wspieranej działalności określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1.

Pomoc polega na:

a) refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym kosztów:

  • budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem wykonania budynków mieszkalnych,
  • zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;

b) częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Udzielona pomoc jest pomocą de minimis.

Realizacja inwestycji ma prowadzić do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy lub rodzaju prowadzonej działalności.

Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie, na jednego beneficjenta, 300 000 złotych.

Utworzone miejsca pracy należy utrzymać przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy.

Istnieje możliwość uzyskania zaliczki na realizację operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) działającym w województwie, na terenie którego będzie realizowana inwestycja.

Wniosek można złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo nadać w placówce pocztowej operatora publicznego, jako przesyłkę doręczaną za pokwitowaniem odbioru (przesyłkę należy nadać najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania wniosków).

Więcej informacji:

bezpłatna infolinia ARiMR 800 38 00 84

Informacja Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy www.arimr.gov.pl

Formularze, wzory dokumentów aplikacyjnych, aktualne informacjewww.arimr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl

Najczęściej zadawane pytania www.minrol.gov.pl

Ulotka informacyjna - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 262 kB)