Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków o pomoc na zalesianie w roku 2014
piątek, 2 maja 2014 r.

MRiRW informuje, że w roku 2014 przeprowadzony będzie kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, na zasadach obowiązujących w PROW 2007-2013.

Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski od rolników posiadających plan zalesienia opracowany przez nadleśnictwa.

Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z pomocy na zalesianie znajdują się na stronie MRiRW orazARiMR.

Informacja o kwotach i wielkości wsparcia dla zalesień wykonanych w latach 2007‑2013 oraz 2014 dostępna jest w wydanym przez MRiRW Przewodniku po działaniu zalesieniowym.

W przyszłym okresie programowania, tj. od 2015 r., w ramach działania zalesieniowego, zgodnie z przepisami UE, zostaną wprowadzone następujące zmiany:

1. Kryteria wybory operacji – w ramach, których w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o największej liczbie punktów wg kryteriów określonych w przepisach krajowych. Tym samym premiowane będą zalesienia wpływające na jak najlepsze osiąganie celów w zakresie zapobiegania erozji oraz wzmacniania ekologicznej stabilności obszarów leśnych. Jednocześnie wnioski o niewystarczającej liczbie, puktów nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

2. 12 letnia premia zalesieniowa – rekompensująca utracone dochody z rolnictwa, wypłacana niezależnie od poziomu dochodów uzyskiwanych przez beneficjenta oraz rodzaju gruntów przeznaczonych do zalesienia.

3. Płatności bezpośrednie – wypłacane od 2015 r. do gruntów zalesionych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, o ile grunty te kwalifikowały się do takich płatności w roku 2008.

Kwoty i wielkość wsparcia dla płatności zalesieniowych w latach 2014-2020 znajdują się w projekcie PROW umieszczonym na stronach MRiRW pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020